Osadní výbor Košatka

V KOŠATCE BYL USTANOVEN OSADNÍ VÝBOR

Na zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí dne 26. 11. 2018 byl na základě návrhu Rady obce jmenován sedmičlenný osadní výbor pro lokalitu Košatka nad Odrou v následujícím složení:

jméno funkce telefon
Milan Korpas předseda OV +420 737 283 967
Ing. Miroslav Solar člen +420 602 765 354
Ing. Lucie Kantorová člen +420 604 645 030
Ing. Yvona Korpasová člen +420 608 848 776
Jiří Maralík člen +420 604 409 175
Daniel Venclík člen +420 605 374 260
Jiří Pilnáček člen +420 724 132 613

Pro komunikaci s osadním výborem použijte e-mailovou adresu  osadni.vybor@kosatka-no.cz

Pravomoci Osadního výboru jsou dány zákonem o obcích č. 128/2000 v tomto znění:

§ 120

(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen „osadní výbor“). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou jmenováni zastupitelstvem obce.

(3) Předsedu osadního výboru volí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

§ 121

Osadní výbor je oprávněn

  • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy, týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce
  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce
  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.